Medlemsvillkor – Täby Gymnastikförening

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

Ändamål

Täby GF ska bedriva gymnastik för alla åldrar med målet att tillgodose individens behov av rörelseglädje och fysisk aktivitet och ge utrymme för människor att uppnå tävlingsresultat. Verksamheten ska utformas så att den blir tillgänglig för alla och verka för gott kamratskap och god idrottsanda bland medlemmarna. Föreningen ska verka för en dopingfri idrott.

 

Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet (SF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom Stockholms Distriktsförbund (DF). Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) eller vederbörande SF-, specialidrottsförbund (SDF)- eller DF styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

Medlemskap

För att vara medlem i Täby GF så ska ett medlemskap betalas på 200 kr/år (höst-vår), samt övriga beslutade avgifter. Medlemsavgiften beslutas på årsmötet.

Inom idrottsrörelsen ingås avtal om medlemskap för personer under 18 år av vårdnadshavare. Avtalet ingås genom att vårdnadshavaren betalar barnets medlemsavgift och därigenom accepterar villkoren för medlemskap i föreningen.

 

Utträde

Den som inte har betalat medlemsavgift under verksamhetsåret anses ha utträtt.

 

Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

Rättigheter och skyldigheter

Medlem

 

Deltagande

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller av annan som styrelsen delegerat medgivande rätten till. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

Värderingar

Genom våra värderingar och vår värdegrund uttrycker vi hur vi skall agera i Täby GF. Värderingar utgör en grundläggande uppfattning om hur människor bör agera mot varandra.

Värderingarna gäller inte bara våra gymnaster, utan de skall kunna tillämpas av alla i föreningen, exempelvis styrelse, ledare, gymnaster och anställda. Det viktiga är inte att ha många värdeord utan att skapa en förståelse och att alla agerar utifrån de värderingar vi beslutat. Vi har därför valt två begrepp som skall vara gemensamma för hela föreningen. Därutöver är det upp till respektive grupp om de vill komplettera med egna värdeord utifrån den ”situation” som gruppen befinner sig i.

Gemenskap & glädje

Med gemenskap menar vi en grupp människor som tillsammans delar någon sorts samhörighet eller känsla av samhörighet. Det tycker vi är grunden för vår förening, att alla känner en samhörighet till föreningen och allt det föreningen står för. Då är alla med.

Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställdhet. När man är glad är man lycklig eller road, det är en positiv känsla. Uttryck för glädje är oftast leenden och skratt.

Kvalitet & kompetens

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en persons förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Genom hög kvalitet och kompetens i allt det vi gör skapar vi en förening i utveckling och en förening som medlemmarna och ledare är stolta över att tillhöra.

Alla grupper skall inför varje terminsstart gå igenom Värderingar samt uppförandekod och göra sin tolkning av vad detta betyder för gruppen som helhet och respektive individ.

 

Uppförandekod

Vi följer Täbys kommuns riktlinjer för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, Riktlinjer för ideella föreningar i Täby kommun, och som medlem i Svenska Gymnastikförbundet så är det naturligt att vi följer Gymnastikens uppförandekod enligt nedan:

  1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.
  2. Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
  3. Vi är goda förebilder.
  4. Vi respekterar allas lika värde.
  5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
  6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
  7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.
  8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.

 

ÅRSMÖTEN

Tidpunkter, kallelse

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Ärenden vid årsmötet

Såväl medlem som styrelse får ge förslag på ärenden som ska behandlas av årsmötet. Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast 10:e augusti.

 

Rösträtt, yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgift för det år årsmötet ska behandla och under detta år fyller lägst 15 år har rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

 

HANTERING OCH PUCLICERING AV BILDER

När det gäller publicering av material på föreningens hemsida och sociala medier (Facebook, Instagram) sker det som utgångspunkt med stöd av en intresseavvägning. För det krävs att föreningens intresse av att publicera bilder för att exempelvis visa upp föreningens verksamhet väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter. Inför bild-publicering ska föreningen dokumentera sitt resonemang avseende avvägningen mellan föreningens och individernas intressen.

Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på hemsidan eller i sociala medier. Om föreningen tillkännages att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, ska detta material omedelbart avpubliceras. Detta gäller om avpublicering rimligen kan ske med hänsyn taget till föreningens organisation.

När det gäller publicering av barns personuppgifter på hemsida eller sociala medier kommer föreningen att inhämta samtycke från vårdnadshavare. Det gäller barn under 16 år. Barn över 16 år kan samtycka till publicering av bilder, förutsatt att barnet förstår innebörden och konsekvenserna av samtycket.

Vid föreningens arrangemang kan bilder/filmer komma att användas på hemsida och/eller sociala medier för att t.ex. informera om verksamheten. Vi kommer inte samla in någon annan personuppgift under arrangemang än bilder/filmer. Ni har rätt att invända mot behandling av denna personuppgift, se kontaktperson i slutet.

 

TÄVLING/LÄGER

Matallergier inför läger/tävling

Uppgifter om allergier eller andra hälsouppgifter är att anse som känsliga personuppgifter. Vi samlar enbart in känsliga personuppgifter när det behövs och raderar uppgifterna när ändamålet med insamlingen är uppfyllt.

När det gäller uppgifter om matallergier har kansliet och ledaren/ansvarig för gruppen tillgång till listan över personer med matallergier. När matallergier sedan kommuniceras till ex. en konferensanläggning/restaurang etc. är uppgifterna på aggregerad nivå, dvs enbart uppgifter om exempelvis antal deltagare med gluten- eller laktosfri kost.

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER I FÖRENINGEN

Se föreningens ”Integritetspolicy”, finns på hemsidan (www.tabygf.com).

 

HANTERING AV OSTRUKTURERAT MATERIAL

Se ”Instruktion för behandling av ostrukturerat material”, finns på hemsidan (www.tabygf.com).